نرم کننده شکوفه گیلاس

این نرم کننده باعث رطوبت رسانی و تقویت موهای نازک و کرکی می کند.