شامپو عصاره نارگیل

برای ایجاد نرمی و طراوت موهای خشک و معمولی استفاده می شود.