شامپو عصاره مارولا

برای استفاده موهای نرمال و خشک مورد استفاده قرار می گیرد و آرگان موجب درخشندگی موها خواهد شد.